Intranet Areál web

Účinky omega-3 u diabetiků 2. typu – nové mechanismy pro cílenou terapii (uzavřený projekt)


V komplexní strategii léčby onemocnění souvisejích s obezitou mají nesporný význam i minoritní součásti diety s prokázanými biologickými účinky, o jejichž podstatě však víme relativně málo. Cílem projektu je identifikovat nové mechanizmy benefičního působení omega-3 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM), jediné dietní složky s jasně prokázaným přiznivým účinkem na dyslipidémii a kardiovaskulární mortalitu a morbiditu diabetiků.

Na základě výsledků našich pokusů na myším modelu metabolického syndromu (Kuda et al. 2009. Diabetologia; Horakova et al. 2012. PLoS One; Kus et al. 2011. PLoS One), a s využitím klinických dat a biologického materiálu (plazma, tuková a svalová tkáň) odebraného v rámci předchozí randomizované placebem kontrolované intervenční studie u pacientů s DM léčených metforminem (intervence 6 měsíců; skupiny, n=15: placebo, omega-3, placebo+pioglitazon, omega-3+pioglitazon), se snažíme popsat:

  1. nové regulační mechanismy (adipokiny/cytokiny, lipidové mediátory, endokannabinoidy), jejichž prostřednictvím působí omega-3 na lipidový metabolismus a zmírňují subklinický zánět a hromadění tukové tkáně
  2. mechanismy, kterými se liší účinky omega-3 a pioglitazonu na inzulínovou citlivost u pacientů; a na možné zlepšení glukózové homestázy vlivem omega-3  na inkretinový systém a
  3. identifikovat  nové markery citlivosti léčby na podkladě cílené analýzy metabolomu v plazmě pacientů. Projekt rozšíří poznání mechanismů, kterými omega-3 normalizují  lipidový metabolismus a zmírňují subklinický zánět u pacientů s  DM, specificky u pacientů léčených metforminem (nebo kombinací metforminu s pioglitazonem).

 

Výsledky napomohou

  1. racionálnímu a rutinnímu využívání omega-3 při léčbě pacientů s DM, a uplatní se tak i v prevenci kardiovaskulárních onemocnění u těchto pacientů
  2. personalizované léčbě pacientů.

 

Výzkum je  podporován grantem od IGA MZ  (NT13763-4;  2012-2015, hlavní řešitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc., FgÚ AV ČR; spoluřešitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha).