Intranet Areál web

Nové možnosti využití antioxidačních vlastností modifikovaného ligninu (uzavřený projekt)


Projekt je zaměřen na výzkum biologické aktivity modifikovaného ligninového derivátu, izolovaného z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě buničiny, a to především z hlediska jeho možné aplikace v biomedicíně jako doplňku stravy chranícího organismus vůči oxidačnímu stresu vlivem negativních faktorů životního prostředí a civilizačních onemocnění.

Specificky budou sledovány jeho protektivní vlastnosti

  1. v pokusech „in vitro“ pomocí testů cytotoxicity a genotoxicity, měřením antioxidační aktivity, a dále na úrovni změn DNA
  2. v pokusech „in vivo“ na myším modelu dietou-indukované obezity a metabolického syndromu hodnocením markerů tkáňového poškození, zánětu a oxidačního stresu, a dále stanovením hladin metabolitů charakterizujících stav lipidové a glukózové homeostázy.

 

Projekt je založen na unikátní spolupráci firmy VIDIA (spol. s r.o.; Vestec), která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí, a experimentálním pracovištěm z Fyziologického ústavu AV ČR, které paří mezi světové špičky ve výzkumu přírodních látek jako doplňků stravy chranící organismus před následky civilizačních onemocnění včetně obezity, diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.

 

Výzkum je  podporován grantem od TAČR (TA03010581; 2013-2015, hlavní řešitel: Ing. Michaela Poláková, VIDIA, spol. s r.o.; spoluřešitel: MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D., FgÚ AV ČR).