Intranet Areál web

Genetické a korelační analýzy mitochondriálního proteomu


Mitochondrie hrají důležitou úlohu v patogenezi řady chorob. Funkce většiny mitochondriálních proteinů není známá. Cílem projektu je nalezení nových mitochondriálních proteinů, jejich funkce a úlohy v patogenezi metabolických poruch u potkana.

Mitochondriální dysfunkce podmiňují u lidí mnoho patologických stavů, včetně běžných komplexně podmíněných chorob. Savčí mitochondriální proteom je kódovaný dvěma genomy – jaderným a mitochondriálním (mtDNA). Zatímco mtDNA kóduje pouze 13 proteinů, bylo odhadnuto, že dalších asi 1500 mitochondriálních proteinů je kódováno jadernými geny. V mitochondriích bylo zatím lokalizováno asi jen 1100 proteinů, přičemž funkce přibližně 300 z nich není známá a funkce dalších 300 proteinů je pouze odhadnuta na základě podobnosti jejich sekvence s jinými proteiny. Náš projekt představuje vůbec první systematickou studii s cílem odhalit pomocí genetických analýz úlohu mitochondriálních proteinů v patogenezi mitochondriálních dysfunkcí, kardiovaskulárních a metabolických poruch u spontánně hypertenzních potkanů kmene SHR. Tohoto cíle bude dosaženo rozsáhlými genetickými a korelačními analýzami mitochondriálního proteomu a mitonukleárního a mtDNA transkriptomu společně s mitochondriálními fenotypy a hemodynamickými a metabolickými znaky u BXH/HXB rekombinantních inbredních kmenů. Pomocí těchto studií budou odhaleny kandidátní geny regulující jak mitochondriální funkce, tak patofyziologické znaky. Tyto kandidátní geny budou testovány pomocí in vivo funkčních studií. Tyto analýzy umožní odhalit genetické determinanty mitochondriálního proteomu a jejich úlohu v patogenezi komplexních metabolických poruch u potkana a tím přispějí k lepšímu pochopení účasti mitochondrií v patogenezi běžných klinických poruch.