Intranet Areál web

Metabolomics 2.0


Metabolomika 2.0: Komplexní analytické metody a bioinformatické nástroje pro studium cirkadiánních rytmů

  • Řešitel: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
  • Kód projektu: LTAUSA19124
  • Období: 2020–2022
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Anotace

Cílem projektu je navázání spolupráce a intenzivní vědecké činnosti mezi odděleními Translačního metabolismu, Metabolomiky a Biologických rytmů (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.) a West Coast Metabolomics Center (University of California, Davis). Projekt je zaměřen na vývoj komplexních analytických metod a bioinformatických nástrojů aplikovatelných při studiu cirkadiánních rytmů. Díky pokrokům v chromatografii a hmotnostní spektrometrii spolu s vývojem v oblasti výpočetní techniky je možné vyvinou vhodné nástroje metabolomiky druhé generace (Metabolomics 2.0) pro mapování cirkadiánního metabolomu. Výstupy projektu ve formě vědeckých publikací s detailními informacemi nutné pro efektivní transfer daných metod budou dostupné pro ostatní vědecká pracoviště zabývající se danou problematikou.