Intranet Areál web

Aktuality

Enrico Patrono vyhrál národní kolo mezinárodní soutěže Falling Walls Lab (6.10. 2022)

Enrico Patrono vyhrál národní kolo mezinárodní soutěže Falling Walls Lab v polské Vratislavi. Cílem celého projektu je propojit budoucí generaci vědců a inovátorů a přijít s průlomovou myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Enrico postoupil do celosvětového finále v Berlíně, které se pravidelně koná v předvečer výročí pádu Berlínské zdi, 7. listopadu 2022.

Vyhrál se svým projektem, který se týká inovativního transdisciplinárního přístupu k neurovědám. Ve spolupráci s fyzikem z univerzity v Hamburku se snaží o zavedení nového in vitro zařízení zvaného "Brain-on-a-Chip" (BoC), které reprodukuje specifické oblasti mozku v plastovém čipu. Tento nový nástroj umožní modelovat veškeré potenciální rysy psychopatologie a studovat do hloubky a včas konkrétní neurotransmisi. Kromě toho může ve spojení s optogenetickými metodami řešit problém "časoprostorového rozlišení" v neurovědách, který je rozhodující pro odhalení hlavních mozkových aktérů u psychiatrických poruch.

Michal Pravenec obdržel Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela (16.9. 2022)

Ve středu 14.9. 2022 obdržel Ing. Michal Pravenec, DrSc. Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Michal Pravenec zkoumá, jaké genetické varianty způsobují běžné choroby – třeba cukrovku. Mezinárodní uznání si vybudoval zejména v oblasti genetiky komplexních znaků u zvířecích modelů. Uznání ve světě je patrné i z výčtu získaných prestižních zahraničních grantových projektů. V roce 2015 obdržel nejvyšší ocenění Akademie věd – Akademickou prémii. Ta byla vázaná na projekt, ve kterém Michal Pravenec s týmem zkoumá, jak nadbytek soli způsobuje či nezpůsobuje hypertenzi. Sehrál také klíčovou úlohu při navržení a tvorbě unikátních biologických modelů a analytických přístupů pro odhalení genetických determinant multifaktoriálně podmíněných metabolických a kardiovaskulárních fenotypů na molekulární úrovni u zvířat a při využití těchto výsledků pro pochopení patogeneze podobných znaků u lidí.

Dalibor Košek obdržel Prémii Otto Wichterleho (27.6. 2022)

Pětadvacet výrazných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022. Budoucí vědecká generace ve věku do 35 let převzala ocenění od předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové během ceremoniálu 20. června 2022. Jedním z oceněných je i Dalibor Košek z Fyziologického ústavu AV ČR. Dr. Košek studuje  tzv. DNA transpozony. Jde o mobilní genetické elementy přítomné v genomu téměř všech organismů. Mimo jiné se podílejí na vzniku a šíření odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Košek podle AV významně přispěl k objasnění řady otázek a je expert na řešení molekulárních mechanismů zapojených do rekombinace DNA. Popsal i mobilizační systém, který může mít v budoucnu využití v genetické medicíně. 

Přemysl Jiruška získal Cenu ministra zdravotnictví (13.6. 2022)

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 7. června ocenil Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 významné projekty zdravotnické vědy a výzkumu. Přemysl Jiruška byl jedním z pětice vyznamenaných a získal cenu za studium anatomických a funkčních změn mozku po cévní mozkové příhodě (CMS) nebo při epilepsii, které realizoval v rámci své vědecké práce ve Fyziologickém ústavu. Nové poznatky ohledně CMS umožní vytipovat pacienty, kteří budou nejvíc profitovat z časné rehabilitace. V případě epilepsie pak budou získané výsledky využívány ke stanovení rizika vzniku záchvatů a k zavedení nových způsobů léčby. Finance projektům rozděluje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), pro roky 2020 až 2026 to bylo více než šest miliard korun.

Lucie Bačáková obdržela prestižní Akademickou prémii - Praemium Academiae 2022 (6.6. 2022)

Lucie Bačáková získala prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae pro rok 2022. Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Gratulujeme doc. Bačákové i celému jejímu týmu!

PHD PROGRAMME 2022 (15.3. 2022)

Nábor Ph.D. studentů byl prodloužen do 31. března, aby se usnadnilo zapojení ukrajinských studentů. Více informací

Předání medailí J. E. Purkyně a oslava 70. výročí časopisu Physiological Research (3.3. 2022)

V úterý 1. března obdrželi Josef Zicha a Jan Kopecký z rukou P. Mareše a B. Ošťádala Čestné oborové medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Toto ocenění uděluje AV ČR již od roku 1965 jako ocenění vynikajících výsledků vědecké práce v biologii, především v oborech biologicko-lékařských. J. Zicha v rámci předávání zrekapituloval uplynulých sedmdesát let časopisu Physiological Research, dvouměsíčníku vydávaného Fyziologickým ústavem v anglickém jazyce, který v letošním roce slaví 70. výročí svého založení.

Zapojte mozek do akce (nejen) během Týdne mozku! (24.2. 2022)

V rámci Týdne mozku 2022 připravilo FGÚ možnost vyzkoušet si vybrané psychologické testy, které jsou používané ke zjištění postižení paměti a prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou, epilepsií nebo schizofrenií. Testy byly vyvinuté vědci z oddělení Neurofyziologie paměti, kteří zkoumají příčiny vzniku poruch paměti a orientace a zabývají se vývojem nových diagnostických testů využitelných v klinické́ praxi.

 

František Vyskočil získal stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy (3.2. 2022)

Ve čtvrtek 27. ledna ocenila Vědecká rada Univerzity Karlovy pamětní medailí osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (PřF UK) získal stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově. 

František Vyskočil se už od studentských let věnuje výzkumu neurofyziologie a biofyziky buněčných membrán. Jeho objevy zásadním způsobem prohloubily poznatky o přenosu nervových vzruchů a celkovém fungování nervové soustavy živočichů, včetně lidského mozku. Jeho první výzkumnou práci, do níž se pustil ještě jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a která se zabývala nervosvalovým spojením, uveřejnil jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů Nature. Mezinárodní pozornost si František Vyskočil získal i objevem a popsáním mechanismu takzvaného nekvantového vylučování neuropřenašečů na synapsích savců. Celkem je autorem 310 vědeckýh prací. Profesor Vyskočil svůj profesní život spojil s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR a dodnes přednáší na Přírodovědecké fakultě UK. Též je oblíbeným pedagogem a popularizátorem vědy, za což získal i řadu ocenění. 

Den fyziologie a medicíny pro vysokoškoláky - 24.2.2022 (26.1. 2022)

Studujete vysokou školu přírodovědeckého nebo medicínského zaměření? Připravili jsme pro vás speciální den otevřených dveří s nabídkou zajímavých témat pro vaši bakalářskou či magisterskou práci i témata pro studium PhD. Vědci z FGÚ vás s nimi seznámí v dopoledním bloku (prezenční i online formou) a odpoledne budete mít možnost nahlédnout přímo do jejich laboratoří. Těšíme se na vás:)

Více informací a registrace

Jan Kopecký obdržel Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně (25.1. 2022)

Řediteli ústavu, MUDr. Janu Kopeckému, DrSc. byla udělana Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Toto ocenění uděluje Akademie věd ČR již od roku 1965 jako ocenění vynikajících výsledků vědecké práce v biologii, především v oborech biologicko-lékařských.

Jan Kopecký se zasloužil o výrazný posun výzkumu problematiky metabolismu a obezity na celosvětové úrovni a přispěl tak i k vylepšení léčebných postupů u pacientů. Je spoluautorem více než 188 vědeckých článků hlavně z oblasti biochemie, molekulární biologie a metabolismu. Mezi jeho aktuální témata výzkumu patří vliv metabolismu bílé tukové tkáně na celotělový metabolismus lipidů a sacharidů, ontogenetický vývoj energetického metabolismu a translační výzkum v oblasti kachexie a tukové tkáně. Práce MUDr. Kopeckého definovaly koncept „zdravého adipocytu", tedy tukové buňky s vysokou kapacitou oxidační fosforylace a schopností flexibilně reagovat na metabolické změny. K ocenění gratulujeme!

Alena Sumová byla jmenována profesorkou (16.12. 2021)

Alena Sumová byla 15.12. 2021 prezidentem republiky jmenována profesorkou pro obor Fyziologie živočichů. Jmenovací řízení proběhlo na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Petr Ježek obdržel Cenu Ministerstva školství (13.12. 2021)

Petr Ježek obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cenu získal za využití přístupů a metodik včetně velmi sofistikovaných metod mikroskopie s vysokým rozlišením, které jsou příkladem excelentního základního výzkumu. Rovněž vynikající působení doktora Ježka v Mezinárodní společnosti pro lipidomiku jsou příkladem vynikající mezioborové a mezinárodní spolupráce. Cenu obdrželi čtyři další přední vědci a vědkyně - prof. Michal Holčapek, prof. Michal Koucký, prof. Marie Hušková a prof. Eva Topinková. Více informací

Mezi středoškoláky je největší zájem o stáže na FGÚ (2.12. 2021)

Stáže Otevřené vědy v roce 2022 nabízené na FGÚ 4 lektorkami (B. Holendová, H. Janíčková, J. Musílková, O. Zimmermannová) zaznamenaly enormní zájem. Čtvrtina všech studentů chce dělat stáž na FGÚ. Stáž na téma výzkumu slinivky břišní pod vedením Dr. Holendové byla nejúspěšnější v celém projektu Otevřené vědy, přihlásilo se na ní 85 studentů. Druhou nejžádanější stáží celého projektu byla stáž Dr. Musílkové zaměřená na výzkum sledování růstu a diferenciace kmenových buněk. Na ní se přihlásilo 71 středoškoláků. Stáž Dr. Zimmermannové zaujala 49 studentů a stáž Dr. Janíčkové  41 studentů. Všechny FGÚ stáže jsou tedy v TOP 8 nejžádanějších stáží. Celkově se na stáže FGÚ přihlásilo 165 studentů, kteří poslali  246 přihlášek. Vyzkoušet si, jak se dělá věda, má zájem v příštím roce 656 středoškoláků, kteří poslali 1589 přihlášek.

Šest vědců z Fyziologického ústavu patří mezi 2 % nejcitovanějších autorů světa (22.11. 2021)

Zástupci nakladatelství Elsevier, organizace SciTech Strategies a Stanfordovy univerzity zveřejnili nový seznam 2 % nejcitovanějších autorů vědeckých publikací ze všech oborů, které zahrnuje databáze Scopus za rok 2020. Do tohoto výběru patří také 6 vědců z Fyziologického ústavu: Tomáš Čajka, Petr Ježek, Milada Dobiášová, Lucie Bačáková, Ondřej Kuda a Josef Houštěk. V seznamu je celkem 712 autorů z českých výzkumných institucí, z toho 107 z  Akademie věd ČR. Všem spolupracovníkům gratulujeme k tomuto úspěchu!

Načíst další