Intranet Areál web

Neurochemie

Neurochemie Schéma cholinergní synapse.

Tento tématický okruh zahrnuje studium fyziologie, biochemie a farmakologie cholinergních neuronů na molekulární úrovni, a molekulární farmakologii dalších GPCR. Ke studiu využíváme především buněčných linií, ale i zvířecích modelů. Zabýváme se hlavně výzkumem v těchto oblastech:

  • biochemická fyziologie a farmakologie cholinergních neuronů
  • vývoj a diferenciace cholinergních neuronů
  • syntéza, skladování a uvolňování acetylcholinu
  • regulace uvolňování acetylcholinu presynaptickými receptory
  • cholinergní mechanismy v patogenezi Alzheimerovy nemoci
  • vliv beta-amyloidu na metabolismus acetylcholinu  a přenos signálu muskarinovými receptory
  • molekulární farmakologie muskarinových receptorů
  •  alosterická modulace aktivace receptorů
  • interakce receptorů s G-proteiny
  • modelování přenosu signálu do buňky.

Aktuální projekty

Cholinergní modulace striatem řízeného chování

Cílem projektu je za využití  myšího modelu s delecí podjednotky β2 nikotinového receptoru pro acetylcholin v GABAergních interneuronech ve striatu zjistit, jak narušení cholinergní aktivace GABAergních interneuronů ve striatu mění signalizaci a striatem řízené chování. Více

Opioidní receptory a drogová závislost

Užívání drog a léčiv na bázi opioidů je dlouhodobý celospolečenský problém. Drogová závislost postihuje lidstvo po staletí. Opium patří mezi nejstarší známé drogy a je používáno pro své léčebné a euforické účinky po tisíce let. Opakované vystavení lidského organismu působení opioidů vede ve výsledku ke stavu závislosti na těchto látkách. Při vzniku drogové závislosti hrají rozhodující úlohu změny v centrální nervové soustavě (CNS) vyvolané dlouhodobým podáváním opioidů jako jsou například morfin, kodein, heroin a podobně.   Více

Vliv monovalentních iontů na delta-opioidní receptory - analýza účinku lithia v živých buňkách a izolovaných buněčných membránách

Aktivita opioidních receptorů (OR) je ovlivňována mimo jiné allosterickým působením monovalentních kationtů zejména sodíku (Na+) a dále lithia (Li+), jehož atomový poloměr je podobný Na+. Lithium se používá v psychiatrii k léčbě poruch nálad (souborný článek Vošahlíková a Svoboda, 2016). Monovalentní ionty obecně modulují signalizaci receptorů spojených s G proteiny (GPCR) dosud ne zcela definovaným mechanismem. Více

Úloha buněčné membrány a membránové domény

Buněčná (plazmatická) membrána (PM) plní funkci ochranné bariéry, ale uplatňuje se také v rámci buněčné komunikace. Integrita hydrofobního lipidového prostředí PM je významným faktorem ovlivňujícím funkci membránových proteinů. Více

Úspěchy

Vhledy do operačního modelu agonismu dimerickáých receptorů

Vhledy do operačního modelu agonismu dimerickáých receptorů

Jakubík, J.; Randáková, A. Insights into the Operational Model of Agonism of Receptor Dimers. Expert Opin. Drug Discov. 2022, 17, 1181–1191, doi:10.1080/17460441.2023.2147502. Zvaný přehled. Určení přesného pořadí účinnosti a potence agonistů je nepostradatelné při objevování nových selektivních agonistů. Operační model agonismu (OMA) je současným standardem. Mnoho receptorů funguje jako oligomery, které vyžadují rozšíření klasického modelu OMA. Rozšíření modelu OMA o faktory sklonu křivek funkční odezvy poskytuje jednoduché rovnice, které lze snadno přizpůsobit experimentálním datům, ale výsledky mohou být zavádějící. Rozšíření modelu OMA o kooperativní faktory poskytuje přesné, ale složité rovnice funkční odezvy. Rozšíření molelu OMA o kooperativní faktory by mělo být preferováno před rozšířením faktorem sklonu. Více
Nikotinové acetylcholinové receptory exprimované ve striatálních interneuronech inhibují striatální aktivitu a kontrolují chování závislé na striatu.

Nikotinové acetylcholinové receptory exprimované ve striatálních interneuronech inhibují striatální aktivitu a kontrolují chování závislé na striatu.

 Abbondanza, A.; Ribeiro Bas, I.; Modrak, M.; Capek, M.; Minich, J.; Tyshkevich, A.; Naser, S.; Rangotis, R.; Houdek, P.; Sumova, A.; et al. Nicotinic Acetylcholine Receptors Expressed by Striatal Interneurons Inhibit Striatal Activity and Control Striatal-Dependent Behaviors. J. Neurosci. 2022, 42, 2786–2803, doi:10.1523/JNEUROSCI.1627-21.2022. Velké množství nikotinových receptorů pro acfetylcholin (nAChR) je exprimováno ve striatu, oblasti mozku, která je klíčová při kontrole chování. Složitost vztahů receptorů s různými funkcemi brání našemu pochopení mechanismů, kterými striatální acetylcholin moduluje chování. Zaměřili jsme se na roli reletivně malé populace nAChR obsahujících beta2 podjednotku. Identifikovali jsme neuronální typy exprimující tyto receptory a určili jsme jejich vliv na kontrolu explorativního chování, chování podobného úzkosti, učení a citlivosti na stimulanty. Další experimenty ukázaly, že tyto změny byly spojeny s celkově zvýšenou aktivitou striatálních neuronů. Malá populace nikotinových receptorů tedy představuje zajímavý cíl pro modulaci odezvy na stimulační léky a další chování založené na striatálním stavu. Více
Neurosteroidy a steroidní hormony jsou alosterické modulátory muskarinových receptorů

Neurosteroidy a steroidní hormony jsou alosterické modulátory muskarinových receptorů

Dolejší, E.; Szánti-Pintér, E.; Chetverikov, N.; Nelic, D.; Randáková, A.; Doležal, V.; Kudová, E.; Jakubík, J. Neurosteroids and Steroid Hormones Are Allosteric Modulators of Muscarinic Receptors. Neuropharmacology 2021, 199, 108798, doi:10.1016/j.neuropharm.2021.108798. Některé neurosteroidy a steroidní hormony se váží na muskarinové acetylcholinové receptory s afinitou 100 nM nebo vyšší Steroidy působící v nanomolárních koncentracích představují nový farmakofor alosterických modulátorů muskarinových receptorů Kortikosteron a progesteron alostericky modulují muskarinové receptory ve fyziologicky relevantních koncentracích Více

Agonist-specific conformations of the M<sub>2</sub> muscarinic acetylcholine receptor assessed by molecular dynamics

Structurally diverse agonists for a given receptor induce receptor conformations specific to each structural family. These agonist-specific conformations can lead to non-uniform modulation of signalling pathways. This preferential orientation of signalling of a given receptor towards a subset of its signal transducers is termed signalling bias. This property may be employed to develop drugs that selectively produce desired effects while avoiding side effects associated with activation of unwanted signalling pathways. We modelled conformations of the M2 receptor specific to individual agonists, including the newly developed Gi-biased agonists. Více

Role of membrane cholesterol in differential sensitivity of muscarinic receptor subtypes to persistently bound xanomeline

Our new publication in journal Neuropharmacology in which we demonstrate that membrane cholesterol plays an important and subtype-specific role in activation of muscarinic acetylcholine receptors. To our knowledge, this is the first demonstration of pharmacological selectivity due to differences in receptor-membrane interactions at any GPCR. The possibility to achieve pharmacological selectivity based on receptor-membrane interactions changes our view on the molecular basis of pharmacological selectivity and opens new ways for the development of a novel pharmaceutics. Více

Publikace

Ujčíková; Hana - Lee; Y. S. - Roubalová; Lenka - Svoboda; Petr . The impact of multifunctional enkephalin analogs and morphine on the protein changes in crude membrane fractions isolated from the rat brain cortex and hippocampus . Peptides. 2024; 174(April); 171165 . IF = 3.0 [ASEP] [ doi ]
Urushadze; Anna - Janíček; M. - Abbondanza; Alice - Janíčková; Helena . Timed Sequence Task: A New Paradigm to Study Motor Learning and Flexibility in Mice . ENEURO. 2023; 10(10); 1-13 . IF = 3.4 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Hejnová; L. - Novotný; J. - Svoboda; Petr . Protracted morphine withdrawal induces upregulation of peroxiredoxin II and reduces 14-3-3 protein levels in the rat brain cortex and hippocampus . Brain Research. 2023; 1813(Aug 15); 148428 . IF = 2.9 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska; Ewa - Szánti-Pintér; Eszter - Chetverikov; Nikolai - Randáková; Alena - Kudová; Eva - Jakubík; Jan . Modulation of Muscarinic Signalling in the Central Nervous System by Steroid Hormones and Neurosteroids . International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(1)); 507 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Randáková; Alena - Nelic; Dominik - Jakubík; Jan . A critical re-evaluation of the slope factor of the operational model of agonism: When to exponentiate operational efficacy . Scientific Reports. 2023; 13(1); 17587 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Roubalová; Lenka - Lee; Y. S. - Slaninová; Jiřina - Brejchová; Jana - Svoboda; Petr . The Dose-Dependent Effects of Multifunctional Enkephalin Analogs on the Protein Composition of Rat Spleen Lymphocytes; Cortex; and Hippocampus; Comparison with Changes Induced by Morphine . Biomedicines. 2022; 10(8)); 1969 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Robles; D. - Yue; X. - Svoboda; Petr - Lee; Y. S. - Navratilova; E. Time-Dependent Changes in Protein Composition of Medial Prefrontal Cortex in Rats with Neuropathic Pain . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(2)); 955 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Eckhardt; Adam - Hejnová; L. - Novotný; J. - Svoboda; Petr . Alterations in the Proteome and Phosphoproteome Profiles of Rat Hippocampus after Six Months of Morphine Withdrawal: Comparison with the Forebrain Cortex . Biomedicines. 2022; 10(1)); 80 . IF = 4.7 [ASEP] [ doi ]
Szczurowska; Ewa - Szánti-Pintér; Eszter - Randáková; Alena - Jakubík; Jan - Kudová; Eva . Allosteric Modulation of Muscarinic Receptors by Cholesterol; Neurosteroids and Neuroactive Steroids . International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(21)); 13075 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Jůza; R. - Vojtěchová; I. - Štefková-Mazochová; K. - Dehaen; W. - Petrásek; T. - Prchal; L. - Kobrlová; T. - Janoušek; J. - Vlček; P. - Mezeiová; E. - Svozil; D. - Zdarová Karasová; J. - Pejchal; J. - Stark; H. - Satala; G. - Bojarski; A. J. - Kubacka; M. - Mogilski; S. - Randáková; Alena - Musílek; K. - Soukup; O. - Korábečný; J. Novel D-2/5-HT receptor modulators related to cariprazine with potential implication to schizophrenia treatment . European Journal of Medicinal Chemistry. 2022; 232(Mar 15)); 114193 . IF = 6.7 [ASEP] [ doi ]
Jakubík; Jan - Randáková; Alena . Insights into the operational model of agonism of receptor dimers . Expert Opinion on Drug Discovery. 2022; 17(11); 1181-1191 . IF = 6.3 [ASEP] [ doi ]
Abbondanza; Alice - Bas; Irina Ribeiro - Modrák; Martin - Čapek; Martin - Minich; Jessica - Tyshkevich; Alexandra - Naser; Shahed - Rangotis; Revan - Houdek; Pavel - Sumová; Alena - Dumas; S. - Bernard; V. - Janíčková; Helena . Nicotinic Acetylcholine Receptors Expressed by Striatal Interneurons Inhibit Striatal Activity and Control Striatal-Dependent Behaviors . Journal of Neuroscience. 2022; 42(13); 2786-2803 . IF = 5.3 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková; Miroslava - Roubalová; Lenka - Brejchová; Jana - Alda; M. - Svoboda; Petr . Therapeutic lithium alters polar head-group region of lipid bilayer and prevents lipid peroxidation in forebrain cortex of sleep-deprived rats . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2021; 1866(9)); 158962 . IF = 5.288 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Hejnová; L. - Eckhardt; Adam - Roubalová; Lenka - Novotný; J. - Svoboda; Petr . Impact of three-month morphine withdrawal on rat brain cortex; hippocampus; striatum and cerebellum: proteomic and phosphoproteomic studies . Neurochemistry International. 2021; 144(Mar)); 104975 . IF = 4.297 [ASEP] [ doi ]
Staszewski; M. - Nelic; Dominik - Jończyk; J. - Dubiel; M. - Frank; A. - Stark; H. - Bajda; M. - Jakubík; Jan - Walczyński; K. Guanidine Derivatives: How Simple Structural Modification of Histamine H3R Antagonists Has Led to the Discovery of Potent Muscarinic M2R/M4R Antagonists . ACS Chemical Neuroscience. 2021; 12(13); 2503-2519 . IF = 5.780 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Mgr. Jan Jakubík, PhD
vedoucí oddělení
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
zástupce vedoucího oddělení
MUDr. et Mgr. Helena Janíčková, PhD
vědecká pracovnice
Mgr. Eva Dolejší, PhD
vědecká asistentka
Mgr. Alena Janoušková (roz. Randáková), PhD
vědecká pracovnice
Alice Abbondanza, MSc
postgraduální studentka

Nikolai Chetverikov, MSc

postgraduální student

Mgr. Dominik Nelic

postgraduální student

Trisha Dhabalia
studentka

Bc. Mutale Jane Mulenga

studentka

Dana Ungerová
technická pracovnice